Tag Archives: Heart Sutra

The Heart Sutra

10 Feb
English: Painting of Avalokitesvara Bodhisattv...

Image via Wikipedia

bō  rě  bō  luó mì duō xīn jīng
           

guān zì zài pú sà,  xíng shēn bō  rě  bō  luó mì duō shí,  zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng,
观  自 在 菩 萨,  行   深   般  若  波 罗  蜜  多  时,   照   见  五  蕴  皆  空,
dù  yī  qiē  kǔ   è      shě  lì  zǐ      sè   bù  yì kōng, kōng  bù yì  sè,
度 一  切 苦  厄。 舍 利 子,  色  不  异  空,    空    不 异 色,
sè  jí  shì kōng, kōng jí  shì sè.    shòu xiǎng xíng shí, yì  fù   rú shì.
色 即 是  空,    空   即 是 色。  受    想    行   识,  亦 复 如 是。
shě   lì  zǐ,  shì zhū  fǎ kōng xiāng, bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng,
舍  利 子, 是  诸  法   空    相,   不   生    不 灭,  不  垢  不  净,
bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr bí shé shēn  yì,
不  增   不 减,  是  故   空     中   无  色, 无   受    想    行   识,  无  眼 耳 鼻 舌   身  意,
wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú  yǎn  jiè,  nǎi zhì wú yì shí jiè,
无  色   声    香    味   触 法, 无  眼   界, 乃  至 无 意 识 界,
wú wú míng, yì  wú wú míng jìn, nǎi zhì wú  lǎo  sǐ,  yì wú lǎo sǐ  jìn.
无  无   明,   亦 无  无   明   尽,  乃  至 无  老  死, 亦 无 老 死 尽。
wú  kǔ  jí  miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù.
无  苦 集  灭  道,  无 智 亦 无 得, 以  无 所 得 故。
pú tí sà duǒ,  yī  bō  rě   bō luó  mì duō gù, xīn wú  guà  ài. wú guà ài gù,
菩 提 萨 埵, 依 般 若  波  罗  蜜  多  故, 心  无   挂 碍. 无  挂 碍 故,
wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pān.
无  有    恐   怖,  远  离 颠   倒   梦      想,   究  竟  涅  槃。
sān shì  zhū fó, yī  bō  rě  bō luó mì duō gù, dé  ā  nuò duō luó sān miǎo sān pú tí.
三  世   诸 佛, 依 般 若 波  罗 蜜  多 故, 得 阿  耨  多   罗 三   藐   三  菩 提。
gù  zhī bō  rě   bō  luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu,
故  知 般  若 波  罗  蜜  多, 是  大  神    咒,   是 大   明    咒,
shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu. néng chú  yī  qiē kǔ, zhēn shí  bù  xū.
是  无    上     咒,   是 无   等    等     咒。   能   除  一  切 苦,  真  实  不  虚。

gù shuō bō rě  bō luó  mì duō zhòu. jí shuō zhòu yuē:
故  说   般 若 波 罗  蜜  多   咒。 即 说   咒    曰:
jiē  dì  jiē  dì,  bō  luó  jiē  dì,  bō  luó sēng jiē  dì,  pú tí  sà  pó hē
揭 谛 揭 谛, 波  罗  揭 谛, 波  罗   僧  揭 谛,  菩提 萨 婆 诃。

 

bō  rě  bō  luó mì duō xīn jīng
           

 

观(guān)自在(zìzài)菩萨(púsà),行(xíng)深(shēn)般若(bōrě)波罗蜜多(bōluómìduō)时(shí),照见(zhàojiàn)五(wǔ)蕴(yùn)皆(jiē)空(kōng),度(dù)一切(yíqiè)苦(kǔ)厄(è)。舍利子(shèlìzi),色(sè)不(bù)异(yì)空(kōng),空(kōng)不(bù)异(yì)色(sè);色(sè)即(jí)是(shì)空(kōng),空(kōng)即(jí)是(shì)色(sè)。受(shòu)、想(xiǎng)、行(xíng)、识(shí),亦(yì)复(fù)如是(rúshì)。舍利子(shèlìzi),是(shì)诸(zhū)法(fǎ)空(kōng)相(xiāng):不(bù)生(shēng)、不(bù)灭(miè);不(bù)垢(gòu)、不(bù)净(jìng);不(bù)增(zēng)、不减(bùjiǎn)。是(shì)故(gù)空中(kōngzhōng)无色(wúsè)。无(wú)受(shòu)、想(xiǎng)、行(xíng)、识(shí);无眼(wúyǎn)、耳(ěr)、鼻(bí)、舌(shé)、身(shēn)、意(yì);无色(wúsè)、香(xiāng)、声(shēng)、味(wèi)、触(chù)、法(fǎ)。无(wú)眼界(yǎnjiè),乃至(nǎizhì)无意识(wúyìshí)界(jiè);无(wú)无(wú)明(míng),亦(yì)无(wú)无(wú)明(míng)尽(jìn);乃(nǎi)至(zhì)无(wú)老(lǎo)死(sǐ),亦(yì)无(wú)老(lǎo)死(sǐ)尽(jìn)。无(wú)苦(kǔ)、集(jí)、灭(miè)、道(dào)。无(wú)智(zhì)亦(yì)无(wú)得(dé),以(yǐ)无(wú)所(suǒ)得(dé)故(gù)。菩(pú)提(tí)萨(sà)埵(duǒ),依(yī)般(bō)若(rě)波(bō)罗(luó)蜜(mì)多(duō)故(gù)。心(xīn)无(wú)挂(guà)碍(ài),无(wú)挂(guà)碍(ài)故(gù)。无(wú)有(yǒu)恐(kǒng)怖(bù),远(yuǎn)离(lí)颠(diān)倒(dǎo)梦(mèng)想(xiǎng)、究(jiū)竟(jìng)涅(niè)磐(pán)。三(sān)世(shì)诸(zhū)佛(fó),依(yī)般(bō)若(rě)波(bō)罗(luó)蜜(mì)多(duō)故(gù)。得(dé)阿(ā)耨(nòu)多(duō)罗(luó)三(sān)藐(miǎo)三(sān)菩(pú)提(tí)。故(gù)知(zhī)般(bō)若(rě)波(bō)罗(luó)蜜(mì)多(duō),是(shì)大(dà)神(shén)咒(zhòu),是(shì)大(dà)明(míng)咒(zhòu),是(shì)无(wú)上(shàng)咒(zhòu),是(shì)无(wú)等(děng)等(děng)咒(zhòu)。能(néng)除(chú)一(yí)切(qiè)苦(kǔ),真(zhēn)实(shí)不(bù)虚(xū)。故(gù)说(shuō)般(bō)若(rě)波(bō)罗(luó)蜜(mì)多(duō)咒(zhòu),即(jí)说(shuō)咒(zhòu)曰(yuē):“揭(jiē)谛(dì)!揭(jiē)谛(dì)!波(bō)罗(luó)揭(jiē)谛(dì)!波(bō)罗(luó)僧(sēng)揭(jiē)谛(dì)!菩(pú)提(tí)娑(suō)婆(pó)诃(hē)!”

 

Heart Sutra

 

When Bodhisattva Avalokiteshvara was practicing the profound Prajna Paramita, he illuminated the Five Skandhas and saw that they are all empty, and he crossed beyond all suffering and difficulty.

 

Shariputra, form does not differ from emptiness; emptiness does not differ from form. Form itself is emptiness; emptiness itself is form. So too are feeling, cognition, formation, and consciousness.

 

Shariputra, all Dharmas are empty of characteristics. They are not produced, not destroyed, not defiled, not pure; and they neither increase nor diminish. Therefore, in emptiness there is no form, feeling, cognition, formation, or consciousness; no eyes, ears, nose, tongue, body, or mind; no sights, sounds, smells, tastes, objects of touch, or Dharmas; no field of the eyes up to and including no field of mind consciousness; and no ignorance or ending of ignorance, up to and including no old age and death or ending of old age and death. There is no suffering, no accumulating, no extinction, and no Way, and no understanding and no attaining.

 

Because nothing is attained, the Bodhisattva through reliance on Prajna Paramita is unimpeded in his mind. Because there is no impediment, he is not afraid, and he leaves distorted dream-thinking far behind. Ultimately Nirvana! All Buddhas of the three periods of time attain Anuttara-samyak-sambodhi through reliance on Prajna Paramita. Therefore know that Prajna Paramita is a Great Spiritual Mantra, a Great Bright Mantra, a Supreme Mantra, an Unequalled Mantra. It can remove all suffering; it is genuine and not false. That is why the Mantra of Prajna Paramita was spoken. Recite it like this:

Gate Gate  Paragate  Parasamgate  Bodhi Svaha!

Advertisements
%d bloggers like this: