Archive | Buddhism RSS feed for this section

The Heart Sutra

10 Feb
English: Painting of Avalokitesvara Bodhisattv...

Image via Wikipedia

bō  rě  bō  luó mì duō xīn jīng
           

guān zì zài pú sà,  xíng shēn bō  rě  bō  luó mì duō shí,  zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng,
观  自 在 菩 萨,  行   深   般  若  波 罗  蜜  多  时,   照   见  五  蕴  皆  空,
dù  yī  qiē  kǔ   è      shě  lì  zǐ      sè   bù  yì kōng, kōng  bù yì  sè,
度 一  切 苦  厄。 舍 利 子,  色  不  异  空,    空    不 异 色,
sè  jí  shì kōng, kōng jí  shì sè.    shòu xiǎng xíng shí, yì  fù   rú shì.
色 即 是  空,    空   即 是 色。  受    想    行   识,  亦 复 如 是。
shě   lì  zǐ,  shì zhū  fǎ kōng xiāng, bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng,
舍  利 子, 是  诸  法   空    相,   不   生    不 灭,  不  垢  不  净,
bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr bí shé shēn  yì,
不  增   不 减,  是  故   空     中   无  色, 无   受    想    行   识,  无  眼 耳 鼻 舌   身  意,
wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú  yǎn  jiè,  nǎi zhì wú yì shí jiè,
无  色   声    香    味   触 法, 无  眼   界, 乃  至 无 意 识 界,
wú wú míng, yì  wú wú míng jìn, nǎi zhì wú  lǎo  sǐ,  yì wú lǎo sǐ  jìn.
无  无   明,   亦 无  无   明   尽,  乃  至 无  老  死, 亦 无 老 死 尽。
wú  kǔ  jí  miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù.
无  苦 集  灭  道,  无 智 亦 无 得, 以  无 所 得 故。
pú tí sà duǒ,  yī  bō  rě   bō luó  mì duō gù, xīn wú  guà  ài. wú guà ài gù,
菩 提 萨 埵, 依 般 若  波  罗  蜜  多  故, 心  无   挂 碍. 无  挂 碍 故,
wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pān.
无  有    恐   怖,  远  离 颠   倒   梦      想,   究  竟  涅  槃。
sān shì  zhū fó, yī  bō  rě  bō luó mì duō gù, dé  ā  nuò duō luó sān miǎo sān pú tí.
三  世   诸 佛, 依 般 若 波  罗 蜜  多 故, 得 阿  耨  多   罗 三   藐   三  菩 提。
gù  zhī bō  rě   bō  luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu,
故  知 般  若 波  罗  蜜  多, 是  大  神    咒,   是 大   明    咒,
shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu. néng chú  yī  qiē kǔ, zhēn shí  bù  xū.
是  无    上     咒,   是 无   等    等     咒。   能   除  一  切 苦,  真  实  不  虚。

gù shuō bō rě  bō luó  mì duō zhòu. jí shuō zhòu yuē:
故  说   般 若 波 罗  蜜  多   咒。 即 说   咒    曰:
jiē  dì  jiē  dì,  bō  luó  jiē  dì,  bō  luó sēng jiē  dì,  pú tí  sà  pó hē
揭 谛 揭 谛, 波  罗  揭 谛, 波  罗   僧  揭 谛,  菩提 萨 婆 诃。

 

bō  rě  bō  luó mì duō xīn jīng
           

 

观(guān)自在(zìzài)菩萨(púsà),行(xíng)深(shēn)般若(bōrě)波罗蜜多(bōluómìduō)时(shí),照见(zhàojiàn)五(wǔ)蕴(yùn)皆(jiē)空(kōng),度(dù)一切(yíqiè)苦(kǔ)厄(è)。舍利子(shèlìzi),色(sè)不(bù)异(yì)空(kōng),空(kōng)不(bù)异(yì)色(sè);色(sè)即(jí)是(shì)空(kōng),空(kōng)即(jí)是(shì)色(sè)。受(shòu)、想(xiǎng)、行(xíng)、识(shí),亦(yì)复(fù)如是(rúshì)。舍利子(shèlìzi),是(shì)诸(zhū)法(fǎ)空(kōng)相(xiāng):不(bù)生(shēng)、不(bù)灭(miè);不(bù)垢(gòu)、不(bù)净(jìng);不(bù)增(zēng)、不减(bùjiǎn)。是(shì)故(gù)空中(kōngzhōng)无色(wúsè)。无(wú)受(shòu)、想(xiǎng)、行(xíng)、识(shí);无眼(wúyǎn)、耳(ěr)、鼻(bí)、舌(shé)、身(shēn)、意(yì);无色(wúsè)、香(xiāng)、声(shēng)、味(wèi)、触(chù)、法(fǎ)。无(wú)眼界(yǎnjiè),乃至(nǎizhì)无意识(wúyìshí)界(jiè);无(wú)无(wú)明(míng),亦(yì)无(wú)无(wú)明(míng)尽(jìn);乃(nǎi)至(zhì)无(wú)老(lǎo)死(sǐ),亦(yì)无(wú)老(lǎo)死(sǐ)尽(jìn)。无(wú)苦(kǔ)、集(jí)、灭(miè)、道(dào)。无(wú)智(zhì)亦(yì)无(wú)得(dé),以(yǐ)无(wú)所(suǒ)得(dé)故(gù)。菩(pú)提(tí)萨(sà)埵(duǒ),依(yī)般(bō)若(rě)波(bō)罗(luó)蜜(mì)多(duō)故(gù)。心(xīn)无(wú)挂(guà)碍(ài),无(wú)挂(guà)碍(ài)故(gù)。无(wú)有(yǒu)恐(kǒng)怖(bù),远(yuǎn)离(lí)颠(diān)倒(dǎo)梦(mèng)想(xiǎng)、究(jiū)竟(jìng)涅(niè)磐(pán)。三(sān)世(shì)诸(zhū)佛(fó),依(yī)般(bō)若(rě)波(bō)罗(luó)蜜(mì)多(duō)故(gù)。得(dé)阿(ā)耨(nòu)多(duō)罗(luó)三(sān)藐(miǎo)三(sān)菩(pú)提(tí)。故(gù)知(zhī)般(bō)若(rě)波(bō)罗(luó)蜜(mì)多(duō),是(shì)大(dà)神(shén)咒(zhòu),是(shì)大(dà)明(míng)咒(zhòu),是(shì)无(wú)上(shàng)咒(zhòu),是(shì)无(wú)等(děng)等(děng)咒(zhòu)。能(néng)除(chú)一(yí)切(qiè)苦(kǔ),真(zhēn)实(shí)不(bù)虚(xū)。故(gù)说(shuō)般(bō)若(rě)波(bō)罗(luó)蜜(mì)多(duō)咒(zhòu),即(jí)说(shuō)咒(zhòu)曰(yuē):“揭(jiē)谛(dì)!揭(jiē)谛(dì)!波(bō)罗(luó)揭(jiē)谛(dì)!波(bō)罗(luó)僧(sēng)揭(jiē)谛(dì)!菩(pú)提(tí)娑(suō)婆(pó)诃(hē)!”

 

Heart Sutra

 

When Bodhisattva Avalokiteshvara was practicing the profound Prajna Paramita, he illuminated the Five Skandhas and saw that they are all empty, and he crossed beyond all suffering and difficulty.

 

Shariputra, form does not differ from emptiness; emptiness does not differ from form. Form itself is emptiness; emptiness itself is form. So too are feeling, cognition, formation, and consciousness.

 

Shariputra, all Dharmas are empty of characteristics. They are not produced, not destroyed, not defiled, not pure; and they neither increase nor diminish. Therefore, in emptiness there is no form, feeling, cognition, formation, or consciousness; no eyes, ears, nose, tongue, body, or mind; no sights, sounds, smells, tastes, objects of touch, or Dharmas; no field of the eyes up to and including no field of mind consciousness; and no ignorance or ending of ignorance, up to and including no old age and death or ending of old age and death. There is no suffering, no accumulating, no extinction, and no Way, and no understanding and no attaining.

 

Because nothing is attained, the Bodhisattva through reliance on Prajna Paramita is unimpeded in his mind. Because there is no impediment, he is not afraid, and he leaves distorted dream-thinking far behind. Ultimately Nirvana! All Buddhas of the three periods of time attain Anuttara-samyak-sambodhi through reliance on Prajna Paramita. Therefore know that Prajna Paramita is a Great Spiritual Mantra, a Great Bright Mantra, a Supreme Mantra, an Unequalled Mantra. It can remove all suffering; it is genuine and not false. That is why the Mantra of Prajna Paramita was spoken. Recite it like this:

Gate Gate  Paragate  Parasamgate  Bodhi Svaha!

Advertisements

Buddha Wisdom

10 Feb

Translated by Gerhard Herzog

When the holy Bodhisattva Avalokitesvara had truly grasped the transcendent wisdom, he realized that visible form is only illusion. The same applies to its perception, to its names and categories, to discriminative intellect and finally even to our consciousness. They are all illusion. With this realizaton he was beyond all sorrow and bitterness.

Disciple Sariputra! The material is not different from the immaterial. The immaterial and the material are in fact one and the same thing. The same applies to perception, concepts, discriminative thinking and consciousness. They are neither existing nor not existing.

bo ruo bo  luo mi duo xin jing

般 若  波  罗  蜜 多  心  经

唐三藏法师玄奘奉诏译

guan zi zai pu sa  xing shen bo ruo bo luo mi duo shi  zhao jian wu  yun jie

观   自 在  菩 萨,行   深   般 若  波 罗  蜜 多  时,  照   见   五  蕴   皆

kong du yi qie ku e  she li zi  se bu yi kong kong bu yi se  se ji shi kong

空, 度 一 切  苦 厄。舍 利 子!色 不 异 空, 空   不 异 色,色 即 是  空,

kong ji shi se  shou xiang xing shi yi fu ru shi she li zi  shi zhu fa kong

空   即 是  色。受   想    行   识,亦 复 如 是。舍  利 子!是  诸  法 空

xiang bu sheng bu  mie bu gou bu jing bu zeng bu  jian shi gu kong zhong wu

相。  不 生    不  灭,不 垢  不 净, 不 增   不  减。 是  故 空   中    无

bo ruo bo  luo mi duo xin jing

般 若  波  罗  蜜 多  心  经

唐三藏法师玄奘奉诏译

guan zi zai pu sa  xing shen bo ruo bo luo mi duo shi  zhao jian wu  yun jie

观   自 在  菩 萨,行   深   般 若  波 罗  蜜 多  时,  照   见   五  蕴   皆

kong du yi qie ku e  she li zi  se bu yi kong kong bu yi se  se ji shi kong

空, 度 一 切  苦 厄。舍 利 子!色 不 异 空, 空   不 异 色,色 即 是  空,

kong ji shi se  shou xiang xing shi yi fu ru shi she li zi  shi zhu fa kong

空   即 是  色。受   想    行   识,亦 复 如 是。舍  利 子!是  诸  法 空

xiang bu sheng bu  mie bu gou bu jing bu zeng bu  jian shi gu kong zhong wu

相。  不 生    不  灭,不 垢  不 净, 不 增   不  减。 是  故 空   中    无

%d bloggers like this: